Aanmeldingsformulier / Inschrijfformulier

Inschrijfformulier SOZON
Ook land invullen indien dit buiten Nederland is.
Zorg ervoor dat je hier je naam neerzet zoals jij die graag op het certificaat (en het diploma) terugziet. Denk aan 1e en 2 e voornaam, meisjesnaam etc.
Meerdere opties aanvinken mogelijk. Zwememnd redden voor zwembaden zit standaard in bij Lifeguard. Heeft u al Zwemmend redden en u wilt Lifeguard volgen dan wordt er € 200,-- in mindering gebracht.
Indien de rekening naar u zelf verzonden kan worden dan hoeft u onderstaande adresgegevens niet in te vullen
Verplichtingen SOZON:

* SOZON verplicht zich de opleiding te (laten) verzorgen door voldoende deskundig personeel.
* Als de opleiding of een deel daarvan, als gevolg van het ontbreken van onvoldoende deskundig personeel geen doorgang vindt, heeft de cursist recht op hetzij een evenredige teruggave van het cursusgeld, hetzij de mogelijkheid het betreffende deel op een andere dag/of tijdstip in te halen.

Verplichtingen van de cursist:

* Voor de duur van de gehele cursus is de cursist verplicht zich te houden aan de huisregels van het zwembad en de specifieke huisregels die gelden voor de ruimten waarin de opleiding wordt gegeven.
* De cursist is gehouden de aanwijzingen van de docenten nauwgezet op te volgen.
* Vanaf de inschrijfdatum dient de cursist de opleiding te volgen. Bij tussentijds terugtrekken is cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij het later opnieuw volgen van de opleiding is de cursist wederom opnieuw het cursusgeld verschuldigd.
* De cursusgelden dienen binnen de gestelde betalingstermijnen te worden voldaan (1 maand na factuur datum). Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij het niet tijdig betalen van de gelden wordt per maand 5% extra in rekening gebracht, bij het in gebreke zijn van betalingen zal na 3 maanden een incassobureau de honneurs van de opleiding voor zwemonderwijzer verder waarnemen.
* Het cursusgeld dient binnen een maand na factuur datum betaald te worden, termijnbetaling is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming.
* Indien, na twee maanden na factuur datum, het cursusgeld nog niet binnen is bij de stichting SOZON, zal de cursist uitgesloten worden voor verdere deelname aan de opleiding. Zodra de cursusgelden binnen zijn zal de cursist weer tot de opleiding toe worden gelaten.
* Inschrijving is bindend. De cursist dient de opleiding, bij inschrijving van meerdere certificeerbare eenheden, achter elkaar te volgen.
* Voorafgaande aan de opleiding wordt een zwemtest afgenomen. Een ieder is verplicht deze test te doorlopen.
* Cursist blijft eindverantwoordelijke ten aanzien van betaling van de opleiding.
* Cursist ontvangt (indien geslaagd) zijn/haar certificaat/diploma indien het cursusgeld binnen is.

Restitutie van cursusgelden is slechts mogelijk wanneer om medische redenen moet worden afgezien van (verdere) deelname. Verzoeken om restitutie van cursusgelden (naar evenredigheid van de nog te volgen opleiding) kunnen uitsluitend schriftelijk en onder bijvoeging van een geldige doktersverklaring bij de coördinator van de stichting worden ingediend. De kosten die hieruit voortvloeien dienen door de cursist zelf bekostigd te worden. De cursist dient tevens zelf een arts (anders dan de eigen huisarts) te raadplegen.

 Opleiding Zwembadmedewerker SOZON

U kunt zich aanmelden via het bovenstaande digitale formulier of U kunt het aanmeldingsformulier downloaden en uitprinten.
(Adobe reader kunt u downloaden via de Adobe site, deze is nodig om de pdf-files te kunnen lezen)
Na invullen en ondertekenen kunt u het formulier opsturen naar:

Sozon
Postbus 346
9700 AH Groningen

Bel of mail voor meer informatie over Noord-Nederland:
06 – 208 90 274 erwin@sozon.nl

Voor meer informatie over Zuid Nederland:
06 – 184 69 343 ad@sozon.nl

npz